Top

VALTTIKATE TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laadittu: 10.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä

PSPinnoite Oy/ValttiKate (y‐tunnus: 2661023-7)

Osoite: Hiltusentie 28, 90620 Oulu

Puhelin: 010 338 1500

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Markus Manu

c/o PSPinnoite Oy/ValttiKate

Puhelin: 010 338 1500

Sähköposti: asiakaspalvelu(ät)valttikate.fi

)

 1. Rekisterin nimi

PSPinnoite Oy:n (ValttiKate) suoramarkkinointirekisteri.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, koti‐ ja etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide‐ tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • Suoramarkkinointiluvat ja ‐kiellot, osallistumiset markkinointikampanjoihin ja ‐tapahtumiin
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • Rekisteröidyn suostumuksella mahdollisia muita tietoja
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja kerätään lisäksi rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjänjärjestämiin markkinointikampanjoihin ja ‐tapahtumiin.

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rekisteröidyn hakiessa rahoitusta rekisterinpitäjän palveluiden tai tuotteiden hankkimiseksi.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 1. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 1. Tarkastus‐, kielto‐ ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina‐ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään